top of page

 

Algemene voorwaarden

 

1. Een plaatsing is definitief na het ondertekenen van het plaatsingscontract. Het contract geldt voor onbepaalde tijd, tenzij anders is aangegeven.

2. Na ondertekening en tot de ingangsdatum heeft de contractant de mogelijkheid tot annulering. De annuleringskosten bedragen € 50,-.

3. Elk der partijen kan het contract (gedeeltelijk) opzeggen via de mail of door middel van een schriftelijke melding met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, ingaande na ontvangst van de opzegging. Contracten kunnen eindigen per iedere eerste dag van de maand. Het contract eindigt automatisch op het moment dat het kind de maximale leeftijd heeft bereikt voor de opvang op BSO De Blauwe Rups.

4. De BSO-contracturen zijn exclusief de extra uren op studiedagen. Deze kunnen ouders extra aanvragen.

5. Extra afgenomen dagen worden achteraf gefactureerd.

6. BSO De Blauwe Rups is conform de CAO gesloten op Nieuwjaarsdag, Goede vrijdag, Koningsdag, 5 mei (1 x per 5 jaar), Tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag en de beide Kerstdagen. Verder zijn wij gesloten op de dag dat Leidens ontzet wordt gevierd en de week tussen Kerst en Oud&Nieuw.

7. De betaling van de maandelijks verschuldigde bedragen vindt bij vooruitbetaling plaats. De prijzen staan vermeld in onze pakketten. Flexibele opvang wordt achteraf gefactureerd. Wanneer de opdrachtgever niet tijdig tot betaling overgaat, dat wil zeggen binnen veertien dagen na ontvangst van de factuur, is hij in verzuim. BSO De Blauwe Rups zal de opdrachtgever een betalingsherinnering sturen per e-mail en geeft u de gelegenheid binnen veertien dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering alsnog te betalen. Door BSO De Blauwe Rups gemaakte buitengerechtelijke kosten om betaling van een schuld van de contractant af te dwingen, kunnen aan de contractant in rekening worden gebracht. De hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten is onderworpen aan de wettelijke grenzen.

8. De contractant is verplicht alle gegevens te verstrekken die van belang zijn voor een adequate opvang van het kind en ons op de hoogte stellen van wijzigingen in gegevens. BSO De Blauwe Rups zal op een vertrouwelijke manier met de ontvangen gegevens omgaan en deze niet aan derden ter beschikking stellen, behoudens bij wet vastgestelde uitzonderingen.

9. BSO De Blauwe rups behoudt zich het recht een geplaatst kind met onmiddellijke ingang tijdelijk of blijvend van de opvang te weren wanneer er sprake is van een onhoudbare situatie. (bijvoorbeeld: onbetaalde rekeningen, het BSO De Blauwe Rups niet meer lukt om de afspraken na te komen, als de ouder of het kind een bedreiging vormt voor anderen.)

10. BSO De Blauwe Rups heeft voor de gevallen dat zij ter zake van opvang aansprakelijk gesteld kan worden een verzekering voor wettelijke aansprakelijkheid afgesloten. Ten behoeve van de kinderen en de medewerkers is eveneens een ongevallenverzekering afgesloten.

11. De contractant verklaart voor het kind een verzekering voor wettelijke aansprakelijkheid te hebben afgesloten.

12. Partijen zijn aansprakelijk voor zover dit uit de wet of de overeenkomst voortvloeit. Indien BSO De Blauwe Rups aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door de verzekering van BSO De Blauwe Rups wordt gedekt c.q. uitgekeerd.

13. BSO de Blauwe Rups restitueert geen gelden indien tijdelijk niet voldaan kan worden aan de in de overeenkomst genoemde dienstverlening in geval van overmacht (zoals brand, staking, misdrijf e.d.) mits BSO De Blauwe Rups al het mogelijke heeft gedaan om deze overmachtssituatie te voorkomen, dan wel ten spoedigste op te heffen. In situaties waarin de opvang niet kan worden gerealiseerd blijft de aansprakelijkheid van BSO De Blauwe Rups beperkt tot maximaal het bedrag van de kosten van de opvang.

14. Deze Algemene Voorwaarden maken deel uit van het plaatsingscontract. De contractant heeft deze gelezen en zich daarmee akkoord verklaard.

15. De tarieven kunnen tussentijds worden gewijzigd. Tariefwijzigingen zullen minimaal 2 maanden voor de desbetreffende ingangsdatum kenbaar worden gemaakt.

bottom of page